יחידת קידום נוער בית שמש
  www.kidumbs.022.co.il
יחידת קידום נוער בית שמש
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  אודות  |  צוות  |  חזון ויעוד  |  פייסבוק גל  |  פייסבוק נריה  |  פייסבוק מרכז הכנה לשירות משמעותי  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
אנו מייחסים חשיבות רבה בשמירה קפדנית של זכויות בני הנוער בעבודה, הן מבחינת הדין, והן להבטחת הערך החינוכי שבעבודה. מצ"ב מידע הכרחי בנושא תעסוקת נוער.

גיל העסקה - במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 בהתאם לתנאי החוק, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.לגבי העסקת בני נוער בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים, ובענין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לענין תנאי העסקה ושעות ההעסקה. פנקס עבודה -כיום אין חובה על המעסיק לדרושפנקס עבודה.במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיקבמקום העבודה של הנער צילוםתעודת זהות של הנער או של הוריובצרוף אישור רפואי מרופא כללי, המהווהתנאי להעסקתו של הנער.בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער. שעות עבודה -מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותרמ-40 שעות בשבוע בסך הכל.צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).העבודה בשעות נוספות אסורה. אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי, שבת וראשון). איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת בני נוער במנוחה השבועית. הפסקות -לאחר שש שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער. חשוב לסכם מראש עם בני הנוער את ענין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת. עבודת לילה - החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל-16. בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, ניתן להעסיק בחופשותרשמיות מלימודים עד השעה 24:00וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעות העובד לביתו. רישום שעות העבודה -חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה, בחתימה של הנער והמעביד. מומלץ לעודד את בני הנוער לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם. שכר המינימום לבני נוער עובדים - גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר זהו הסכום המינימלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ-173 שעות בחודש). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה. קישור לטבלת שכר מינימום לנוער נסיעות לעבודה -בנוסף לתשלום שכר עבודת בני הנוער, יש לשלם בעבור הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 26.40 ₪ ליום עבודה. לפי הסכם קיבוצי, מעסיק מחוייב להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם. יש לשלם עבור "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון" - כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה. יש לשלם עבור ימי הכנה וישיבות עבודה -ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה,על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות. קנסות ועונשים -אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק. מתוך: פנקס מידע לבני נוער, משרד הכלכלה, מינהל הסדר ואכיפה, יוני 2014 עדיין יש לך שאלות?פנה אל איש צוות ביחידת קידום נוער בית שמש.